Όροι Συμμετοχής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα Βραβεία «Αριστεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ (ΘΕΑ)(εφεξής οι «Διοργανωτές») έχουν ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις «Θεματικές Ενότητες» όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες προτάσεις που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς ανάπτυξης, όπως ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός, με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, καθώς και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν νικητές και διακριθέντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 

Α. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται είτε με ηλεκτρονική υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στον ειδικά σχεδιασμένο δικτυακό τόπο που αναφέρεται παρακάτω, είτε ιδιοχείρως με την υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Γραμματείας της Κεντρικής Διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 4ος όροφος, γραφείο 417), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που, για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, ορίζει ο Φορέας (Δευτέρα – Παρασκευή, 09: 00 – 15:00).
 4. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν ιδιοχείρως το φάκελο, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να αναφέρεται στην εξωτερική όψη του φακέλου η ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016» και να έχουν μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της συμμετοχής τους, σε κάθε άλλη περίπτωση η συμμετοχή τους θα κρίνεται άκυρη.
 5. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων όπου αυτοί απαιτούνται.
 6. Απαγορεύεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που υποβάλλεται στον Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της πρότασης από τον Διαγωνισμό.
 7. Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, Κύπρου ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, από 22 ετών και άνω.
 8. Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Από την πλευρά τους, οι Διοργανωτές δηλώνουν δια του παρόντος ότι έχουν καθήκον εχεμύθειας απέναντι στους συμμετέχοντες για τις πληροφορίες και την υποβολή των έγγραφων προτάσεων που περιέρχονται σε αυτούς.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά, ακόμα και με τη μορφή νομικού προσώπου, με τον περιορισμό ότι το νομικό πρόσωπο θα λειτουργεί όχι λιγότερο από ένα έτος και όχι περισσότερο από τρία. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών όποτε αυτή του ζητηθεί.
  Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν και τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που τυχόν θα προβούν σε χορηγίες προς τους Διοργανωτές για το συγκεκριμένο εγχείρημα, ήτοι τον «Διαγωνισμό». Στους χορηγούς δίδεται το δικαίωμα να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων επιχειρηματικότητας. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται στους χορηγούς μόνο στην περίπτωση που είναι συγχρόνως και συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, οπότε τους απονέμεται μόνο διάκριση και κανένα χρηματικό έπαθλο.
  Στην ειδική περίπτωση που συμμετέχει στον Διαγωνισμό φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με κάποιων εκ των χορηγών που συγχρόνως συμμετέχει και στην Επιτροπή Αξιολόγησης των επιχειρηματικών προτάσεων, τότε ο χορηγός υποχρεούται να δηλώσει εξαίρεση από την άνω Επιτροπή και να αντικατασταθεί από άλλο αναπληρωματικό μέλος.
 10. Οι Διοργανωτές δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 11. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης οι Διοργανωτές δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 12. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ομάδα φυσικών προσώπων ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική ενότητα με μια και μόνο πρόταση.
 13. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
 14. Στον Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν: οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών, τα μέλη των επιτροπών του Διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερομένων.
 15. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση αλλά θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συμμετέχοντα.
 16. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

 

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 1. Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 2. Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσή της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατίθεται στον Διαγωνισμό. Ο συμμετέχων δεσμεύεται για όλα τα ανωτέρω από και δια της συμμετοχής του.
 3. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναδέχεται και αναλαμβάνει να αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά των Διοργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που οι διοργανωτές υποχρεωθούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό εκ των λόγων αυτών ( παράβαση των όρων του διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων), το ποσό αυτό θα καταβληθεί από το συμμετέχοντα που από υπαιτιότητά του προκλήθηκε η ζημία των διοργανωτών.
 4. Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής, κλπ) και δύναται να αναπαραχθεί και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την σωστή προβολή και διάδοση του θεσμού των Αριστείων.
 5. Οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://awards.eie.gr, στους δικτυακούς τόπους των Διοργανωτών (www.eie.gr, www.gsrt.gr, www.theathensincube.gr) και χωρίς ευθύνη αποζημίωσης έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.
 6. Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού.

 

Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες :

 1. Περιβάλλον και Νέες μορφές Ενέργειας
 2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 3. Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία
 4. Βιοτεχνολογία και Υγεία

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής :

Κατάθεση Επιχειρηματικής Πρότασης : η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 01 Ιουνίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2016 και είτε θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο http://awards.eie.gr (ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες) σε μορφή PDF και έκτασης έως και 10 σελίδων, είτε ιδιοχείρως με την υποβολή φυσικού φακέλου στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας τους στο πεδίο προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα). Σε περίπτωση ιδιόχειρης υποβολής, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα κατατίθενται ξεχωριστά από την επιχειρηματική ιδέα (στον ίδιο φάκελο), συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων που θα μπορούν να βρίσκουν αναρτημένο στον ανωτέρω δικτυακό τόπο.

Στο κείμενο που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να περιγράφεται η επιχειρηματική πρόταση και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενότητες :

 • Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης (ο ίδιος τίτλος που συμπληρώνεται στο έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων)
 • Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου, υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα παρέχονται)
 • Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή, τεχνολογία στην οποία θα στηριχθεί)
 • Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες )
 • Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται
 • Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιστημονική επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων. Από κάθε ενότητα θα διακριθούν πέντε (5) προτάσεις (σύνολο 20), από τις οποίες θα αναδειχθούν οι τέσσερις (4) επικρατέστερες προτάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή βράβευσης.

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έναρξη Διαγωνισμού: 01/06/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2016

Λήξη Αξιολόγησης Προτάσεων: 16/01/2017

Ολοκλήρωση Διαγωνισμού: Τέλη Ιανουαρίου 2017
Ο Διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση ειδικής τελετής βράβευσης κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν οι 4 επικρατέστερες προτάσεις.

 

 

Ζ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από το Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ των Διοργανωτών και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσης της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.