Υποβολή Συμμετοχής

Έναρξη Διαγωνισμού: 01.06.2016 // Λήξη Υποβολής Συμμετοχών: 15.12.2016 [CLOSED]

Tρόποι υποβολής

1. Υποβολή Φυσικού Φακέλου

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν ιδιοχείρως, κλειστό φάκελο στη Γραμματεία της Κεντρικής Διοίκησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΓΡΑΦΕΙΟ 417, Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 09.00 έως τις 15:00).

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει στην εξωτερική όψη την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016» και οι συμμετέχοντες να έχουν μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της συμμετοχής τους.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται δύο διακριτά σώματα:

  1. το έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων (το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και μπορεί να ανακτηθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  2. η επιχειρηματική πρόταση, έκτασης έως και 10 σελίδων. Στην επιχειρηματική πρόταση δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους όρους συμμετοχής (Ενότητα Α «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και Ενότητα Δ «Διαδικασία Υποβολής Διαγωνισμού»).

2. Ηλεκτρονική Υποβολή

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, θα πρέπει οι συμμετέχοντες:

  1. να συμπληρώνουν τη ΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ για φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
  2. να επισυνάπτουν ηλεκτρονικό αρχείο της επιχειρηματικής πρότασης (σε pdf), έκτασης έως και 10 σελίδων, εκτελώντας την εντολή «Αποστολή». Στην επιχειρηματική πρόταση δεν επιτρέπεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους όρους συμμετοχής (Ενότητα Α «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και Ενότητα Δ «Διαδικασία Υποβολής Διαγωνισμού»).